Regulamin Sklepu Internetowego Tkom.pl 

§ 1
Postanowienia ogólne

 
1.Stroną dokonującą zakupu lub zlecenia świadczenia usługi naprawy w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Kupującym/Usługobiorcą, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i która nie została ubezwłasnowolniona), osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej. Stroną dokonującą sprzedaży produktów lub świadczenia usługi naprawy zwaną dalej Sprzedającym/Usługodawcą jest firma Tkom FHU Adam Burhart z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 244 Wrocław, pl. Św. Macieja 1-1A/1B, NIP: 895 175 54 69, REGON: 021067090 tel.: 725 801 901, e-mail: sklep@tkom.pl.
2.Konsument to osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

3.Uregulowania zawarte w niniejszym regulaminie dotyczące konsumentów należy w związku ze zmianą przepisów w myśl przepisu art. 38a ustawy o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)) stosować do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub zlecenia świadczenia usługi naprawy jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony www.Tkom.pl lub serwisu allegro pod nazwą użytkownika www_tkom_pl oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego, a także pozostałych warunków sprzedaży podanych niżej.
5.Przedmiotem umowy sprzedaży są wyłącznie produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.Tkom.pl w chwili składania zamówienia.
6.Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego Tkom nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, zaproszeniem do zawarcia umowy.
7.Miejscem spełnienia świadczenia umowy sprzedaży lub umowy naprawy jest siedziba Sprzedawcy, a w przypadku umów zawieranych przez Kupującego będącego konsumentem miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce odbioru towaru przez konsumenta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną do odbioru towaru w imieniu konsumenta.
8.W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zmówienia do Sprzedawcy.
9.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego Tkom, wprowadzania oraz wycofywania produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Kupującego obowiązują ceny z chwili wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.
10.Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów nowych oraz używanych. Sprzedawca jednoznacznie w opisie produktu znajdującego się na stronach Sklepu Internetowego Tkom informuje, które produkty są produktami fabrycznie nowymi, a które używanymi.
11.Wszystkie ceny produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego Tkom podawane są brutto w jednostkach płatniczych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej PLN (złotych). Produkty używane (procedura marży – towar używany) prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Tkom zgodnie z przepisem art. 43 pkt. 1 ust. 2) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. zwolnione są od podatku od towaru i usług (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054).
12.Ceny produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego Tkom nie zawierają kosztu dostawy produktu do Kupującego, który to koszt zależy od sposobu realizacji zamówienia.
13.Cena świadczenie usługi naprawy ustalana jest indywidualnie z klientem i uzależniona jest od kosztu zakupu części zepsutej, czasu potrzebnego do dokonania usługi naprawy oraz trudności związanej z wykonaniem usługi.
14.Cena świadczenia usługi naprawy nie zawiera kosztów dostawy przedmiotu naprawy do Usługodawcy i z powrotem do Usługobiorcy, który to koszt zależy od sposobu dostarczenie przedmiotu naprawy z powrotem do Usługobiorcy.
15. Do prawidłowego korzystania ze stron Sklepu Internetowego Tkom konieczne jest posiadanie komputera klasy PC, z monitorem o rozdzielności 1024x768 przy 256 kolorach lub o lepszych parametrach wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz systemem operacyjnym Microsoft Windows od wersji XP i następnych. W przypadku problemów technicznych z użytkowaniem strony www.Tkom.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.
16.Przeglądanie strony www.Tkom.pl jest dobrowolne i bezpłatne.
 
§ 2
Zamówienia

 
1.Warunkiem dokonania przez Kupującego zakupu produktów za pomocą strony www.Tkom.pl jest przeprowadzenie procedury rejestracji i stworzenie indywidualnego konta, następnie dokonanie zakupu poprzez zalogowanie się na tak stworzonym koncie lub dokonanie zmówienia bez konieczności rejestracji. W przypadku zakupu produktu za pomocą serwisu allegro, Kupującego obowiązuje procedura i regulamin serwisu allegro.
2.Warunkiem dokonania przez Usługobiorcę zlecenia świadczenia usługi naprawy za pomocą strony www.Tkom.pl jest konieczność wypełnienia formularza-przyjęcie do naprawy, który to formularz dostępny jest na stronie www.Tkom.pl. Przed wypełnieniem formularza należy skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia zakresu usługi naprawy oraz ceny usługi. Usługodawca przystępuje do wykonania usługi naprawy niezwłocznie.
3.Kupujący, który zdecydował się na rejestrację po przeprowadzeniu procedury rejestracji i logowania będzie identyfikowany przez system i Sprzedającego za pomocą adresu e-mail oraz hasła. Kupujący zobowiązany jest do ochrony hasła dostępu do swojego konta i ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim.
4.Dane osobowe przekazywane przez Kupujących w procedurze rejestracji lub przy wypełnieniu formularzy zamówienia/przyjęcia do napraw Sprzedawcy są przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i innych aktów wykonawczych (obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie. Brak podania danych osobowych wymaganych w procedurze rejestracji lub podanie ich w sposób niepełny spowoduje niemożność dokonania przez Kupującego zakupów w Sklepie Internetowym Tkom ze swojego indywidualnego konta, jednak Kupujący może dokonywać zakupu w sposób bez konieczności rejestracji. Przeprowadzając procedurę rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego/Usługodawcę wyłącznie dla celów realizacji umowy kupna-sprzedaży lub umowy świadczenie usługi naprawy, w tym jej zawarcia, dostarczenie Kupującemu przedmiotu umowy, wystawienie dokumentów potwierdzających zawarcie przedmiotowej umowy (rachunku bądź faktury), realizacji czynności gwarancyjnych i reklamacyjnych. Kupujący ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i wykorzystywania przez Sprzedającego oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić niezwłocznie mailowo, na adres poczty elektronicznej Sprzedającego:sklep@tkom.pl.
5.Sprzedający/Usługodawca przyjmuje zamówienia wyłącznie za pośrednictwem strony www.Tkom.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub formularza przyjęcia do naprawy.
6.Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18:00, w soboty, niedziele, święta oraz dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
7.Złożenie zamówienia zakupu jest równoznaczna z jego przyjęciem do realizacji.
8.Usługodawca na wyraźne żądanie Usługobiorcy – Konsumenta wyrażone w formularzu przyjęcia do naprawy przystępuje niezwłocznie do świadczenia usługi po otrzymaniu przedmiotu naprawy. W takim przypadku Usługobiorca traci prawo odstąpienia od umowy, jeśli Usługodawca wykonał w pełni usługę.
9.Udostępnienie konsumentowi treści zawartej umowy kupna-sprzedaży odbywa się poprzez przesłanie mu na podany e-mail (adres poczty elektronicznej) treści dokumentu zamówienia. Konsument na e-mail-a otrzyma również adres strony, na której dostępny jest regulamin Sklepu Internetowego Tkom oraz treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy i formularz reklamacji.
10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzależnienia przyjęcia zamówienia zakupu od potwierdzenia go przez Kupującego.
11.Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia/formularza przyjęcia do naprawy.
12.Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawcy Sprzedającego. W przypadku braku części lub całości zamówionych produktów na magazynie lub u dostawcy, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia, w tym o możliwym czasie realizacji zmówienia. Po uzyskaniu informacji o stanie zamówienia przez Kupującego może on zrezygnować ze złożonego zamówienia.
13.Produkt zakupiony nie podlega zwrotowi. Nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim (§ 5 Regulaminu Sklepu Internetowego Tkom).
14. Czas nadania przesyłki przez Sprzedawcę do 48 godz. od momentu wpływu zamówienia do realizacji (§ 2 pkt. 5 Regulaminu Sklepu Internetowego Tkom).
15.Do zmiany zamówienia przez Kupującego po wysłaniu zamówienia (nadaniu przesyłki) zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827) o wadach oświadczenia wolni.
 
 
§ 3
Płatność

 
1.Kupujący może dokonać płatność za produkty w następujący sposób:
     a) gotówką w momencie odbioru towaru od kuriera (za pobraniem) – dostawa towaru za pośrednictwem przewoźnika;
     b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) – dostawa towaru za pośrednictwem przewoźnika. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpływu gotówki na rachunek bankowy Sprzedawcy;
     c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy (płatność w kasie) – bez kosztów dostawy. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca mail – owo lub telefonicznie informuje Kupującego o możliwości odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Sprzedającego. Płatność gotówką w chwili finalizacji transakcji.
     d) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy (przedpłata) – bez kosztów dostawy. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpływu gotówki na rachunek bankowy Sprzedawcy. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (płatność tylko gotówką).
2.Kupujący zobowiązany jest najpóźniej w momencie złożonego zamówienia poinformować Sprzedawcę o konieczności wystawienia faktury za zakupione produkty.
 
§4
Wysyłka i odbiór towaru

 
1.Dostawa przedmiotu umowy odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w zamówieniu i na adres tam wskazany, jeżeli zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji.
2.Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Koszty dostawy doliczane są do kwoty, którą Kupujący ma zapłacić za zamówione produkty. W przypadku odbioru przedmiotu umowy osobiście przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy, Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostarczenia towaru.
3.Przy składaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do wyboru sposobu płatności (§ 3 Regulaminu Sklepu Internetowego Tkom) i sposobu odbioru przedmiotu umowy.
4.Dostawa dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorstwa DPD Polska, w przypadku Konsumentów dopuszczalny jest wybór innego przewoźnika jednak wówczas, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru obciąża Kupującego od momentu wydania towaru przewoźnikowi wskazanemu przez Konsumenta .
5.Sprzedawca zapewnia odpowiedni sposób opakowania i przewozu produktu dostosowany do właściwości produktu i zapewniający jego nienaruszalność stosownie do przepisu art. 545 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
6.Koszt dostawy w przypadku wyboru płatności za towar za pobraniem (§ 3 pkt 1 ust. a) Regulaminu Sklepu Internetowego Tkom) wynosi 19 zł. brutto. Płatność gotówką w momencie odbioru towaru od przewoźnika.
7.Koszt dostawy w przypadku wyboru płatności za towar przedpłatą (§ 3 pkt. 1 ust. b) Regulaminu Sklepu Internetowego Tkom) wynosi 16 zł.brutto. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty gotówki na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8.Podmiot dokonujący odbioru przesyłki bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności kuriera (przewoźnika) (art. 545 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827)). W razie stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem lub jakichkolwiek uszkodzeń zawartości należy bezwzględnie w obecności kuriera sporządzić protokół niezgodności/uszkodzeń ze szczególnym uwzględnieniem stanu opakowania i zabezpieczeń, stanu zawartości oraz kompletności zamówienia. Podstawą uwzględnienia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest poprawnie wypełniony protokół, sporządzony w chwili odbioru przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. (art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz. U. 2012 poz. 1173). Nie dotyczy umów sprzedaży lub świadczenia usługi naprawy zawieranych w obrocie konsumenckim (§ 5 Regulaminy Sklepu Internetowego Tkom).
9.Chwilą wydania przedmiotu umowy jest moment odebrania rzeczy w siedzibie Sprzedawcy, a w przypadku jego wysyłki, moment powierzenia towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w myśl przepisu art. 544 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Nie dotyczy umów sprzedaży lub świadczenia usługi naprawy zawieranych w obrocie konsumenckim. W przypadku konsumentów chwilą wydania przedmiotu umowy w sytuacji gdy sprzedawca dokonał wyboru dostawcy jest moment kiedy konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik wszedł w fizyczne posiadanie towarów tj. kiedy je otrzymał. W przypadku wyboru przez konsumenta innego przewoźnika, niż dostawca Sprzedawcy, wówczas chwila wydania przedmiotu umowy przewoźnikowi jest chwilą wydania przedmiotu konsumentowi.
10.Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy stosownie do przepisu art. 548 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Nie dotyczy umów sprzedaży lub świadczenia usługi naprawy zawieranych w obrocie konsumenckim. Zgodnie z przepisem art. 548 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na konsumenta w momencie kiedy konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik wszedł w fizyczne posiadanie towarów tj. kiedy je otrzymał, jednak w przypadku wyboru przewoźnika przez konsumenta ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na konsumenta w momencie wydania przedmiotu umowy przewoźnikowi.
11.Nieodebranie przesyłki od przewoźnika po skontaktowania się z Kupującym i próbie dwukrotnego doręczenia uważa się za rezygnację z zamówienia. Nieodebranie produktu w siedzibie Sprzedawcy po wyznaczeniu dodatkowego terminu do odebrania uważa się za rezygnację z zamówienia zgodnie z przepisem art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 
§ 5
Odstąpienie od umowy, zwrot produktu.

 
1.Kupujący/Usługobiorca będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Tkom, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy w przypadku wyboru przez Kupującego innego przewoźnika niż oferuje Sprzedający, kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego oraz kosztów już wykonanej usługi naprawy przez Usługodawcę.
2.Kupujący/Usługobiorca będący konsumentem winien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania mu towaru (§ 4 pkt. 9 Regulaminu Sklepu Internetowego) stanowiącego przedmiot tej umowy, w przypadku rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub częściach od dnia wydania ostatniej rzeczy, partii lub części, w przypadku rzeczy dostarczanych regularnie od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy, a w przypadku umów świadczenia usługi naprawy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia zlecenia usługi naprawy. Do zachowania przedmiotowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy/Usługodawcy pocztą lub pocztą elektroniczną przed jego upływem na adres: Tkom FHU Adam Burhart 50 - 244 Wrocław, pl. Św. Macieja 1-1A/1B, e-mail: sklep@tkom.pl (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. 827.) FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego Tkom, jednak konsument może złożyć jakiekolwiek inne oświadczenie o odstąpieniu, z którego jednoznacznie wynika, iż korzysta z uprawienia do odstąpienia od umowy.
4.W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedający/Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi odbiór informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.
5.Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy przypadku, kiedy Kupujący będący konsumentem odbiera towar w siedzibie Sprzedawcy.
6.Zwrot towaru przez Kupującego będącego konsumentem winno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienie od umowy w wypadkach:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.W razie skutecznego (z zachowaniem terminu) odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem tych wynikających z § 5 pkt 1 Regulaminu Sklepu Internetowego Tkom.
9.W przypadku umów świadczenia usługi naprawy, jeżeli konsument zażądał świadczenia usługi w okresie na odstąpienie od umowy, konsument ponosi koszty wynikających ze świadczeń spełnionych przez Usługodawcę do chwili, w której poinformował go o odstąpieniu od umowy obliczaną proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy np.: w przypadku odklejenia powłok ochronnych (usunięcia folii ochronnych).
11.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży Kupujący ponosi bezpośrednie koszty dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego adres: Tkom FHU Adam Burhart 50 - 244 Wrocław, pl. Św. Macieja 1-1A/1B, a Sprzedawca zwraca całą cenę produktu Kupującemu. Jeśli natomiast zwrot dotyczy części zakupionych produktów Sprzedający zwraca wyłącznie cenę za produkty zwrócone, a Kupujący ponosi bezpośrednie koszty dostarczenia produktu zwracanego do Sprzedawcy.
12.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usługi naprawy Usługobiorca ponosi bezpośrednie koszty dostarczenia przedmiotu naprawy do Usługobiorcy z siedziby Usługodawcy, a Usługodawca zwraca cenę usługi obliczaną w sposób wskazany w § 5 pkt. 9 Regulaminu Sklepu Internetowego Tkom Usługobiorcy.
13.Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany produkt, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć dokument zakupu.
14.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonanie przez niego płatności. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo zwrotu wszystkich płatności Konsumenta dopiero w chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia odesłania towarów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.
15.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Konsument, chyba że Konsument wskaże inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztami.
16.W przypadku, gdy Kupujący/Usługobiorca zażądał wystawienia faktury, cena zostanie zwrócona niezwłocznie w ciągu 14 (czternastu) dni po potwierdzeniu odbioru korekty i jej zaakceptowaniu przez Kupującego/Usługobiorcę. Korekta faktury zostanie niezwłocznie sporządzona i przesłana Kupującemu przesyłką pocztową lub na adres poczty elektronicznej e-mail przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
§ 6
Gwarancje i reklamacje
1.Produkty oferowane w Sklepie Internetowym Tkom są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy.
2.Niezależnie od gwarancji udzielanej przez producenta czy dystrybutora Sprzedawca udziela dodatkowych gwarancji. Części serwisowe oraz pozostały asortyment sklepu m.in.: panele dotykowe do telefonów komórkowych, taśmy, wyświetlacze LCD, baterie i inne części zamienne – 3 miesiące od dnia wydania produktu;
3.Niezależnie od gwarancji producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Kupującego będącego konsumentem wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014.827 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827.
4.Okresy gwarancji producenta wyrażono w miesiącach i wyszczególniono na dowodzie zakupu lub stronie internetowej www.Tkom.pl.
5.Produkty, które posiadają oddzielne karty gwarancyjne producenta Kupujący zobowiązany jest serwisować w autoryzowanej sieci serwisowej producenta (szczegółowe informacje i procedury reklamacyjne znajdują się w kartach gwarancyjnych) lub bezpośrednio u Sprzedawcy, dla zachowania ważności gwarancji Sprzedawcy.
6.Sprzedawca nie gwarantuje realizacji reklamacji po wygaśnięciu odpowiedzialności Sprzedawcy za produkt. Reklamacje produktu po wygaśnięciu odpowiedzialności Sprzedawcy są płatne w zakresie diagnostyki i dostawy.
7.Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn a w szczególności:
- nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji i instalacji,
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (powódź, wyładowanie atmosferyczne, wahania napięcia w sieci, przepięcia, etc.).
8.Gwarancji nie podlegają towary podlegające naturalnemu zużyciu.
9.Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia:
-uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, etc.,
-uszkodzeń w transporcie i przy przeładunku,
-zatarcia oznaczeń, numerów seryjnych produktu, etc.,
-usunięcia plomb Sprzedawcy, chyba że ich usunięcie nastąpiła w związku z dokonywanymi naprawami w serwisie producenta lub dystrybutora;
-śladów nieuprawnionej ingerencji oraz prób dokonywania nieautoryzowanych napraw (za uprawnione uznaje się jedynie naprawy wykonane przez serwis producenta, dystrybutora bądź Sprzedawcy).
10.Gwarancją nie są objęte:
-instalacja i konfiguracja oprogramowania,
-czynności przewidziane w instrukcji obsługi produktu, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt,
-odkurzanie, konserwacja i bieżąca obsługa sprzętu,
-usuwanie wirusów i inne czynności leżące w gestii Kupującego.
11.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych na jakichkolwiek nośnikach Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do wykonywania kopii zapasowej danych na własny koszt i we własnym zakresie.
12.W przypadku odbioru produktu poza siedzibą Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności kuriera zgodnie z przepisem art. 545 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W sytuacji stwierdzenia niezgodności lub jakichkolwiek uszkodzeń zawartości należy bezwzględnie w obecności kuriera sporządzić protokół niezgodności/uszkodzeń (szkody spedycyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem stanu opakowania i zabezpieczeń, stanu zawartości oraz kompletności zamówienia. Podstawą uwzględnienia reklamacji jakościowej bądź ilościowej jest poprawnie wypełniony protokół, sporządzony w chwili odbioru produktu w obecności kuriera (przedstawiciela przewoźnika). Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. (art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz. U. 2012 poz. 1173). Nie dotyczy umów sprzedaży zawieranych w obrocie konsumenckim (§ 5 Regulaminy Sklepu Internetowego Tkom).
13.Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego sprzętu do siedziby Sprzedającego w takim stanie, w jakim został kupiony. W siedzibie Sprzedawcy zostanie sporządzony formularz zgłoszenia reklamacji.
14.W przypadku reklamacji realizowanej wysyłkowo należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji, który znajduje się na stronie www.Tkom.pl.( FORMULARZ REKLAMACYJNY ) Ponadto do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędne jest dostarczenie do siedziby Sprzedawcy dokumentu zakupu. W przypadku braku woli ze strony Kupującego odebrania produktu w siedzibie Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest do podania adresu, na który produkt ma zostać przesłany po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i serwisowego. W przypadku braku podania adresu produkt zostanie wysłany na adres wskazany przez Kupującego w danych rejestracyjnych. Sprzedawca nie odpowiada za szkodę wyrządzoną nie podaniem bądź błędnym podaniem przez Kupującego adresu, na który produkt ma zostać przesłany po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i serwisowego.
15.Reklamacje dotyczące produktu zakupionego wysyłkowo należy zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie www.Tkom.pl. ( FORMULARZ REKLAMACYJNY ). Po wstępnej akceptacji zgłoszenia, zostanie wysłana wiadomość email na adres podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego z instrukcją postępowania z reklamowanym produktem.
16.Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
17. Przyjęcie produktu do serwisu Sprzedawcy nie przesądza o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
18.W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w nabytym produkcie w czasie do 14 (czternastu) dni roboczych od chwili dostarczenia produktu do siedziby Sprzedawcy. W szczególnych przypadkach niezawinionych przez Sprzedawcę (konieczność sprowadzenie części zamiennych, wysyłka wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, etc.) okres ten może uleć wydłużeniu. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Sprzedawcy.
19.W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa produktu, ani jego wymiana na nowy, Kupującemu zostanie zwrócona cena produktu, ewentualnie jej część w przypadku obniżenia ceny produktu w wyniku porozumienia stron. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie oddanie (odesłanie) podpisanego przez Kupującego dokumentu. Należna Klientowi kwota zostanie przekazana niezwłocznie w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanego dokumentu korekty za pośrednictwem przelewu bankowego na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego.
20.Zarówno przy wymianie całego urządzenia na nowe, jak i przy zwrocie zapłaconej tytułem ceny kwoty pieniężnej, potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (opakowanie, podręczniki, pudełka, kable, ładowarki do telefonów, karty pamięci, etc.).
21.W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji pobierana jest opłata za testowanie sprzętu. Ponadto Kupujący zostanie obciążony kosztem transportu produktu zarówno do serwisu, o ile koszt ten wystąpił, jak i z powrotem do Kupującego. Nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
22.Sprzedawca nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania postępowania reklamacyjnego i serwisowego.
23.Prawa gwarancyjne przysługują wyłącznie bezpośredniemu nabywcy produktu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę. Nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
24.Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i serwisowego Sprzedawca wyda produkt Kupującemu w siedzibie Sprzedawcy bądź prześle produkt na adres wskazany przez Kupującego. W przypadku braku podania adresu, Sprzedawca uprawniony jest do wysłania produktu na adres wskazany przez Kupującego w danych rejestracyjnych. W przypadku braku wysłania przez Sprzedawcę produktu, Kupujący zobowiązany jest odebrać osobiście produkt w ciągu trzydziestu dni od daty zakończenia postępowania reklamacyjnego i serwisowego. Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki z odebraniem produktu, koszty ponownego wysłania produktu obciążają Kupującego. W przypadku zwłoki Kupującego z odebraniem produktu Sprzedawca może także oddać produkt na przechowanie bądź do depozytu sądowego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
25.Umowa Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, zgodnie z art. 558 § 1 K.C.
 
 
§ 7
Postanowienia końcowe
1.Oferta handlowa Sklepu Internetowego Tkom, o ile strony nie postanowią inaczej, ważna jest tylko na terenie Polski.
2.Korzystanie ze Sklepu Internetowego Tkom oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3.Wszystkie wymienione na stronie www.Tkom.pl produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
4.Sprzedawca uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa, zysków lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w Sklepie Internetowym Tkom. Nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
5.Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Tkom.
6.Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych Kupującego i związane z tym konsekwencje. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia danych na własny koszt i we własnym zakresie.
7.Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zamówienia w Sklepie Internetowym Tkom strony rozstrzygać będą w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy ogólne ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r. Nr 43, poz.296).
8.W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw ( m. in. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014.827.  i inne).

Zabrania się kopiowania, powielania i wykorzystywania części lub całości treści, zawartych na stronach Tkom.pl, w formie elektronicznej, mechanicznej czy jakiejkolwiek innej bez zgody autora.

Niniejszy Regulamin został sporządzony na wniosek firmy Tkom fhu Adam Burhart przez Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu - adw. Anna Surdyka-Górniak

 

Informacje o polityce prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. wszelkie dane osobowe przekazywane przez Państwa i zawarte w formularza, umowach, wnioskach przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z tym:

Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę, że po 25 maja 2018 r.:

 

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Tkom FHU Adam Burhart z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 244 Wrocław, pl. Św. Macieja 1-1A/1B, NIP: 895 175 54 69, REGON: 021067090 tel.: 725 801 901, e-mail: sklep@tkom.pl.
 2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz w sprawach związanych z ich ochroną można uzyskać pod adresem: e-mail: sklep@tkom.pl lub listowanie: Tkom FHU Adam Burhart z siedzibą pl. Św. Macieja 1-1A/1B
 3. , 50 – 244 Wrocław.
 4. Cel pozyskania i przetwarzania danych osobowych:
 1. prowadzenie negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisani  i zawarcie, a następnie wykonania umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. rozpatrywanie skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 4. archiwizowanie dokumentacji (umów, formularzy, reklamacji, faktur, paragonów) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. prowadzenie statystyk -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu usprawnienia prowadzonej działalności;
 6. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej  -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu promowania prowadzonej działalności;
 7. obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularzy kontaktowych, innych wniosków - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, zgłoszenia kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innego wniosku lub w innej formie, w tym przechowywania formularzy, wniosków i zgłoszeń celem dokonywania rozliczeń;
 1. Odbiorcy danych osobowych – dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzać w szczególności:
 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 2. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 3. organom państwowym lu podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków m.in. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Policja, Prokuratura, PIP, Sądom.
 4. podmiotom wspierającym administratora w prowadzeniu działalności, w tym wykonującym zlecenia związane z wyżej wskazanymi celami (pracownicy).

Wyżej wskazane podmioty przetwarzać będą dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Okres przechowywania danych – Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej i zachowania zasady rozliczalności. Administrator będzie przechowywał dane przez okresy wskazane poniżej:
 1. Dane pozyskane w czasie prowadzenia negocjacji do czasu zakończenia negocjacji;
 2. Dane zawarte w umowach, formularza i wnioskach do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umów;
 3. Dokumenty rozliczeniowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 4. Dokumenty związane z rękojmią, reklamacją, gwarancją przez okres 10 lat lub do momentu przedawnienia się potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 5. Dane dla celów marketingowych są to dane przetwarzane na podstawie zgody więc do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu;
 6. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu do czasu wniesienia sprzeciwu.  

Po upływie wyżej wskazanych okresów dane zostaną przez administratora zanonimizowane i będę przechowywane i przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu - można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie lub papierowo. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Uprawnienie w zakresie przetwarzania danych i dobrowolności ich podawania - każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Przy czym odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia umowy, które są wymagane w formularzu jest jednoznaczne z odstąpieniem podmiotu od chęci zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu cookies.

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Rejestracja nowego konta

UżytkownikLista życzeńSklep